Strona główna

1.jpg
tarcza.jpg
stulecie4.jpg


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lutogniewie,

z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 150


2)  Inspektorem Ochrony Danych jest p. Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


3) Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów/opiekunów/prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).

 

4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:


a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;


b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.


6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.


8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

z obowiązującym prawem.


9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.


10) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

w tym również w formie profilowania.


11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.


 


Stronę opracowała Aneta Misiak