W naszej szkole  pierwszy oddział integracyjny powstał w roku szkolnym 1996/1997 z inicjatywy zainteresowanych rodziców uczniów niepełnosprawnych, przychylności ówczesnych władz Krotoszyna oraz dyrekcji naszej szkoły. W wyniku reformy edukacji w 2001 roku powstał Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, a od 2007 roku Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

Obecnie w naszej szkole uczy się  538 uczniów, w tym 38 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami:

  • § upośledzeniem umysłowym,

  • § niepełnosprawnością ruchową,

  • § niedosłuchem,

  • § niedowidzeniem,

  • § niepełnosprawnością sprzężoną.

Każda klasa integracyjna jest inna i ma „swój własny charakter”. Uczniowie do klas integracyjnych przyjmowani są na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Staramy się tak dobrać zespół klasowy, aby on funkcjonował poprawnie, aby grupa uczniów niepełnosprawnych „podążała” za zdrowymi rówieśnikami. W klasach pracują pedagodzy wspomagający i specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej. W szkole zatrudniony jest również surdologopeda, który prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z niedosłuchem. Od roku szkolnego 2005/2006 wprowadzono zajęcia logopedyczne, z których korzystają uczniowie z wadą wymowy. Również w tym samym roku szkolnym została otwarta nowa sala gimnastyczna z zapleczem rehabilitacyjnym, gdzie rehabilitant prowadzi zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo. Uczniowie ci mają po jednej, bądź dwie godziny rehabilitacji w tygodniu.

 

Podejmując pracę w takich oddziałach napotkaliśmy i napotykamy na różne trudności, które staramy się rozwiązywać w miarę możliwości. Przyjmując dzieci na wózkach inwalidzkich musieliśmy przystosować szkołę. W związku z tym wybudowano podjazdy, które umożliwiły dzieciom dotarcie do potrzebnych pomieszczeń takich jak: sala komputerowa, świetlica, biblioteka, gabinet stomatologiczny, czy gabinet pielęgniarki. Przebudowano ubikację do której można wjechać wózkiem i są zamontowane poręcze. Kilka lat temu wynikła również potrzeba zatrudnienia osób, które pomagałaby uczniom niepełnosprawnym ruchowo w dojściu, czy dojechaniu do ubikacji (pomogłyby w czynnościach samoobsługowych). Często w takich czynnościach musi uczestniczyć dwoje dorosłych osób. Zapewniamy również dojazdy do szkoły.

Jest jeszcze wiele pytań, na które chcemy otrzymać odpowiedzi, dlatego nauczyciele nasi uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, ale także my ze swojej strony organizujemy konferencje , na których dzielimy się wiedzą i uczymy się od innych.