Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


Innowacja pedagogiczna - „Farma ABC”

       W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Gorzupi realizowana była innowacja pedagogiczna „Farma ABC”.
      Celem innowacji było poszerzenie wiedzy na temat przeszłości najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego dawniej i dziś poprzez poznanie warunków życia na wsi, pracy rolników, dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku na przestrzeni lat oraz wartości środowiska lokalnego, rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej.
      Działania rozpoczęły się od zorganizowania wycieczki w celu poznania funkcjonowania gospodarstwa w najbliższej okolicy oraz wykonania makiety obejrzanego gospodarstwa. Dzieci wzięły również udział w wyjeździe do skansenu w Dziekanowicach, w celu poznania kultury ludowej Wielkopolski. Następnie, pod kierunkiem nauczycieli, uczniowie stworzyli Laboratorium smaku - zielone ogrody na oknie. Dalej zorganizowano wystawę zapomnianego sprzętu rolniczego i gospodarstwa domowego, która została udokumentowana filmem i fotografiami. Następnie zebrano przepisy potraw regionalnych i opracowano książkę Regionalne potrawy.
      Przygotowanie, degustacja potraw, tradycje i zwyczaje regionalne, wystawa dawnego sprzętu zaprezentowane zostały podczas Pikniku rodzinnego. Wszystkie działania zostały udokumentowane w postaci Farmerskiej kroniki filmowej. Projekcja filmu odbędzie się na zakończenie roku szkolnego.
      Innowacyjność polegała na tym, że działania były dla uczniów atrakcyjne, poszczególne treści były przekazywane najbardziej różnorodnymi metodami (obserwacja, wycieczka, warsztaty, wystawy, organizacja imprez - festyn) w celu osiągnięcia zamierzonych efektów.
      Innowacja miała za zadanie nie tylko pogłębić treści podstawy programowej, ale znacznie je poszerzyć, przybliżyć środowisko i specyfikę swojego regionu i związać emocjonalnie z miejscem zamieszkania.

Działania
      Funkcjonowanie gospodarstwa w najbliższej okolicy - wycieczka, Farmerskie życie z Gorzupi - warsztaty plastyczno-techniczne, Gospodarstwo dawniej - wycieczka do skansenu w Dziekanowicach, Laboratorium smaku - założenie farmerskiego ogródka „Zielony ogródek na oknach”, „Zapomniane sprzęty rolnicze” - zbiórka narzędzi i sprzętu rolniczego, „Gorzupskie kulinaria” - warsztaty potraw kulinarnych: „Pyry z gzikiem”, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, ser smażony, „Farma ABC” - festyn rodzinny, „Farmerska Kronika Filmowa” - montaż filmu na podstawie zgromadzonego materiału.

Zasady innowacji
      Innowacja Farma ABC opierała się na korelacji plastyki, muzyki, języka polskiego, historii, przyrody zajęć technicznych, komputerowych oraz języka angielskiego. Zapewniła wszechstronność w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu lokalnego środowiska. Zajęcia pozwoliły rozwijać uczniowskie zainteresowania i pasje, wykorzystać różne umiejętności do rozwiązywania problemów. Zachęciły do podejmowania i zmagania się z zadaniami wykraczającymi poza zakres materiału, a w rezultacie pozwoliły uczniom lepiej przygotować się do kolejnych etapów edukacji.
      W zajęciach pozalekcyjnych w ramach innowacji uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego. Podział na małe grupy pozwolił kształtować umiejętność pracy w zespole w różnym wieku. Wykonywane zadania poprzedzone były komentarzem wprowadzającym nauczyciela odpowiedzialnego za konkretne działanie.

Efekty
- wzbogacenie wiedzy uczniów na temat pracy, zwyczajów, warunków życia oraz tradycji mieszkańców najbliższego regionu,
- zdobycie umiejętności poszukiwania, gromadzenia i interpretowania rozmaitych informacji o najbliższej okolicy- wycieczka do muzeum, skansenu, dokumenty, fotografie;
- wyzwolenie aktywności twórczych dziecka, rozwijanie kreatywności- makieta gospodarstwa, ogródek farmerski Laboratorium smaku;
- poszanowanie tradycji, osiągnięć i pracy innych ludzi, w tym dawnych pokoleń - wystawa zapomnianego sprzętu gospodarstw domowego i rolnego;
- prezentowanie wybranych umiejętności regionalnych poprzez własną aktywność - występy artystyczne podczas festynu;
- zaangażowanie całej społeczności lokalnej w realizację zadań- przygotowanie warsztatów potraw regionalnych i opracowanie książki Regionalne potrawy ;
- stworzenie Farmerskiej kroniki filmowej, zastosowanie technik komputerowych, montaż filmu na podstawie zgromadzonych materiałów;
- kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem poprzez poznanie kultury, tradycji, zwyczajów najbliższej okolicy, uzmysłowienie dzieciom jak zmieniła się ich Mała Ojczyzna, jakie tradycje ma region, w którym żyją.

Zasady ewaluacji
1. Ewaluacja innowacji będzie dokonywana na bieżąco poprzez rozmowy, obserwację, informację zwrotną zarówno od uczniów, dzieci i rodziców.
2. Uczestnicy działań (uczniowie) zostaną poproszeni o dokonanie samooceny stopnia zaangażowania w pracę zespołu; w stworzonej do tego celu ankiecie wypowiedzą się na temat atrakcyjności i przydatności działań, w których uczestniczyli.
3. Jednym ze sposobów ewaluacji będzie odbiór przez społeczność lokalną działań i wytworów wykonanych przez uczestników zajęć w ramach innowacji.

Sposoby ewaluacji
1. Analiza dokumentacji fotograficznej, filmów i sprawozdań, wytworów uczniów i dzieci, zapisów na stronie internetowej placówki.
2. Dane dotyczące liczby osób zaangażowanych w realizację innowacji, w tym również rodziców i mieszkańców - analiza ilościowa.
3. Ankiety dla uczniów, nauczycieli, społeczności lokalnej oraz wywiady.

Rezultaty wdrożonej innowacji zostaną przedstawione na:
- zebraniu z rodzicami, rok szkolny 2016/2017;
- posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej 2015/2016 r.

A.Paszek


 


 
Zdjęcia dopiero po wakacjach :)
 

 

 

 

 


 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates