baner-krotoszyn.jpg
baner-leftpanel-muzeum.jpg
Portal
Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Mały Rybek 1, 63-700 Krotoszyn.

 

2)      Inspektorem Ochrony Danych jest p. Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: .

 

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. realizacji zadań statutowych Muzeum,
 2. promocyjnych,
 3. edukacyjnych,
 4. związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;
 5. związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 6. związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,

 

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,

 

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
 • w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia,
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Regionalne w Krotoszynie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,

 

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia.

 

8)      Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

 

9)      posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ikona daty07-06-2018, 09:28 ikona autoraRedaktor Muzeum
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt