baner-krotoszyn.jpg
baner-leftpanel-muzeum.jpg
Portal
Statut

STATUT
Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, zwane dalej „Muzeum”, działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 387), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2)      ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406), zwana dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3)      postanowień niniejszego statutu.


§ 2.

Organizatorem Muzeum jest Miasto i Gmina Krotoszyn, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3.

1)      Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3 i posiada osobowość prawną.

2)      Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom.

 

§ 4.

Siedzibą Muzeum jest miasto Krotoszyn, a terenem działania obszar powiatu krotoszyńskiego.


§ 5.

Muzeum używa pieczęci prostokątnej z nazwą i adresem Muzeum:

„Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie

63-700 Krotoszyn

Mały Rynek 1”.

 


Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum


§ 6.

Do zakresu działania Muzeum należy w szczególności:

1)      gromadzenie zbiorów w zakresie archeologii, historii, etnografii i sztuki regionu krotoszyńskiego;

2)      inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;

3)      przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych;

4)      zabezpieczanie i konserwacja zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów;

5)      organizowanie i udostępnianie wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów, instytucji i od osób prywatnych;

6)      prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych;

7)      zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

8)      prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności opracowywanie i wydawanie katalogów zbiorów, informatorów, przewodników wystaw i publikacji o charakterze regionalnym;

9)      prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych.

 

§ 7.

Muzeum posiada następujące rodzaje zbiorów:

1)      archeologiczne: obiekty pochodzące z wykopalisk z terenu powiatu krotoszyńskiego, w jego obecnych i historycznych granicach;

2)      historyczne: dokumenty (druki i rękopisy), zabytki ikonograficzne, mapy, pieczęcie, numizmaty, militaria, sztandary oraz inne muzealia związane z regionem działania Muzeum;

3)      etnograficzne: zabytki kultury materialnej i duchowej wsi krotoszyńskiej, między innymi przedmioty użytkowe, sprzęty gospodarskie, obiekty wyposażenia wnętrz, elementy stroju ludowego, zabytki dawnej i współczesnej sztuki ludowej regionu krotoszyńskiego;

4)      artystyczne: dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, związane z regionem krotoszyńskim poprzez temat, osobę twórcy bądź miejsce pochodzenia.

 

 

Rozdział 3.
Organizacja, nadzór i zarządzanie Muzeum

 

§ 8.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Organizator.


§ 9.

1)      Muzeum zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Muzeum na zewnątrz, jest organem zarządzającym zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i ponosi odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Muzeum.

2)      Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 10.

Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1)      ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2)      ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3)      reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4)      przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5)      naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;

6)      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

7)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 11.

Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Organizatora.


§ 12.

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów Muzeum określa Regulamin nadany przez Dyrektora.


§ 13.

1)      Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2)      Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3)      Członków rady Muzeum powołuje i odwołuje Organizator.

4)      Rada Muzeum składa się z 8 osób.

5)      Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.

 


Rozdział 4.
Mienie i finanse Muzeum


§ 14.

1)      Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2)      Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3)      Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

4)      Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.

5)      Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

6)      Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.

7)      Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

 

§ 15.

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1)      środki przekazywane przez Organizatora w formie dotacji podmiotowych i celowych;

2)      wpływy z prowadzonej działalności;

3)      wpływy z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej, o której mowa w § 16 niniejszego statutu;

4)      środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§ 16.

Muzeum prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

1)      wynajmu pomieszczeń do celów prowadzenia działalności gastronomicznej i szkoleniowej;

2)      sprzedaży publikacji i pamiątek regionalnych;

3)      udostępniania zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, oraz określonych w § 6 pkt. 6


§ 17.

Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.


§ 18.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

 


Rozdział 5.
Przepisy końcowe


§ 19.

1)      Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2)      Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

Uzasadnienie

Nadanie nowego brzmienia statutowi Muzeum Regionalnemu im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie ma charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2012, poz. 987; z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jednolity; Dz. U. 2012, poz.406).

 

Treść niniejszego statutu pismem DL/1641/12 z dnia 5 listopada 2012r., uzgodniona została z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowelizacja statutu reguluje między innymi sposób wyłaniania oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora samorządowej instytucji kultury.

 

Biorąc powyższe pod uwagę nadanie nowego statutu Muzeum Regionalnemu im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie jest w pełni uzasadnione.

 


Burmistrz
mgr inż. Julian Jokś

ikona daty15-12-2017, 09:21 ikona autoraRedaktor Muzeum
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt