Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00
 
 
Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej

Postanowienia ogólne:
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 2. Biblioteką kierują nauczyciele-bibliotekarze, którym dyrektor szkoły powierza nadzór nad funkcjonowaniem biblioteki oraz czytelni.
 3. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z własnymi regulaminami ustalonymi i opracowanymi przez nauczycieli-bibliotekarzy.
 4. Do zadań nauczycieli-bibliotekarzy należy:
  1. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów zgodnie z realizowanym planem godzin dydaktyczno-wychowawczych pracy szkoły,
  2. organizowanie konkursów czytelniczych oraz pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej,
  3. przedstawianie sprawozdania z działalności biblioteki i czytelni Radzie Pedagogicznej na zakończenie pierwszego semestru oraz na zakończenie roku szkolnego,
  4. w miarę możności finansowych szkoły zakup nowych i oprawa starych książek,
  5. prowadzenie dokumentacji obrazującej pracę biblioteki (dziennik biblioteki, księgi inwentarzowe, księgi ubytków, skoroszyt kopii rachunków),
  6. pomaganie uczniom i pracownikom szkoły korzystającym z biblioteki
   i czytelni przy wyborze książek, poszukiwaniu odpowiednich materiałów do zajęć lekcyjnych oraz do rozwijania indywidualnych zainteresowań,
  7. nadzorowanie i pomoc w korzystaniu przez czytelników z komputerów
   i Internetu znajdujących się w czytelni.

Postanowienia szczegółowe:
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do trzech książek na okres do jednego miesiąca.
 3. Książek i wypożyczonych egzemplarzy ze zbiorów specjalnych nie wolno niszczyć, kreślić, pisać po nich i ich plamić.
 4. Nie wolno zamieniać książek z innymi czytelnikami.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia całkowitego książki należy powiadomić bibliotekarza, a następnie w porozumieniu z nim odkupić książkę taką samą lub inną.
 6. Ze zbiorów podręcznych oraz encyklopedii i słowników można korzystać tylko w czytelni szkolnej.
 7. Do biblioteki i czytelni nie wolno wnosić jedzenia oraz rzeczy mogących brudzić
  i niszczyć książki oraz komputery.
 8. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz głośnego rozmawiania.
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy są zobowiązani zwrócić wszystkie wypożyczone książki do biblioteki oraz inne rzeczy ze zbiorów specjalnych.
 10. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub szkoły czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek oraz rzeczy ze zbiorów specjalnych.

 

 

Regulamin czytelni internetowej
Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Biblioteka szkolna nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz innych programów zainstalowanych w komputerach oraz dostępnych w bibliotece.
  1. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Z czytelni internetowej Szkoły uczeń może korzystać dopiero po wyczerpaniu innych możliwości zdobycia informacji na terenie biblioteki (np. w zbiorach książkowych).
  1. W czytelni, jak i całej bibliotece, należy zachować ciszę.
  2. W czytelni w ogóle nie wolno spożywać posiłków oraz napojów.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo.
 • Kategorycznie zabrania się odrywania wszelkich naklejek umieszczonych na monitorach i komputerach oraz pisania i rysowania po nich.
 1. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa korzystania z czytelni internetowej.
 2. Użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji bibliotekarza do Dyrektora Zespołu Szkół.
* * * * *
  1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół po wcześniejszym porozumieniu
   z dyżurującym bibliotekarzem.
  2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin w czytelni.
  3. Indywidualna sesja może trwać maksymalnie pół godziny. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp
   a bibliotekarz wyrazi zgodę na przedłużenie.
  4. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba a w wyjątkowych przypadkach dwie osoby.
  5. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą wyłącznie do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia.
  6. Nie wolno uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych oraz programów służących zabawie.
  7. Nie wolno wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych oraz propagujących przemoc, nienawiść rasową, nietolerancję religijną, itp.
  8. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
  9. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie
   z programów i baz zainstalowanych w komputerach. Nie wolno instalować programów pochodzących spoza
  10. biblioteki szkolnej. Z przyniesionych przez uczniów lub pracowników szkoły płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD można korzystać wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
  11. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.
  12. W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać wcześniej sformatowane dyskietki. Zapisu można dokonywać tylko za zgodą bibliotekarza.
  13. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one każdorazowo usunięte przez dyżurującego bibliotekarza.
  14. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
  15. Nie wolno kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki szkolnej.
  16. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go
   w konfiguracji zastanej.
  17. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym
   i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych i ich wadliwe działanie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
  18. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze i w razie potrzeby zakazać ich kontynuacji.
  19. Na życzenie użytkownika bibliotekarz w miarę możności powinien udzielić instrukcji wyszukiwania informacji w Internecie, jednak użytkownik prowadzi samodzielnie poszukiwania.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO