Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817908
Wiadomości
grafika
Uwaga pracodawcy! Dofinansowanie kosztów kształcenia...

 

UWAGA PRACODAWCY SKŁADAJĄCY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW!

SUDOP

Pomoc de minimis - dostęp dla pracodawców do informacji o udzielonej pomocy de minimis  

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił ogólnopolski portal informacji o udzielonej pomocy publicznej. Każdy podmiot, który otrzymał pomoc publiczną może za pośrednictwem strony internetowej https://sudop.uokik.gov.pl sprawdzić, jaka pomoc została udzielona w określonym czasie.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Podmiot udzielający pomocy de minimis, zgodnie z art. 6 ust. 3 Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), jest zobowiązany do sprawdzenia, czy udzielana pomoc nie spowoduje u beneficjenta przekroczenia obowiązujących limitów oraz zasad kumulacji pomocy publicznej.

 

Jak zastrzega UOKIK, wydruki danych o otrzymanej przez beneficjenta pomocy de minimis mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, PRACODAWCA NADAL PRZEDSTAWIA ZAŚWIADCZENIA ALBO OŚWIADCZENIA O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, jak w latach poprzednich.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Pozostałe informacje:


Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Od 1 lipca (po tzw. okresie przejściowym) dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zmienił się zakres informacji przedstawianych wraz z wnioskiem.

W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj.:

1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy - nie wypełnia się części B formularza,

2. zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),

3. dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym,

4. doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),

5. wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pacy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865) refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, od 1 lipca 2014 r. stanowi pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w ww. rozporządzeniu Komisji (UE).

 

--------------------------------------------------------------------

 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (Budynek C, ul. Kołłątaja 7a, pok. nr 6, tel. 62 722 7473).

 

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej UM Krotoszyn:

 

 
Aktualizacja: 20.07.2018 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW -

DOFINANSDOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA!

 

Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, że w bieżącym roku zmieniają się warunki dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Zgodnie z art. 70b ust. 11  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) od 1 września br. dofinansowanie stanowi pomoc de mininis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114
z 26.04.2012, str. 8) Istotną zmianą jest formularz oraz zaświadczenia/oświadczenia
o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis wraz informacjami finansowymi za okres ostatnich 3 lat obrotowych.
           

 

Pracodawcy, ubiegający się o ww. dofinansowanie do nowego wniosku zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:

1)      Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2)      Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3)      Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,

4)      Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

5)      Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,

6)      Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

7)      Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

8)      Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,

9)      Informacje finansowe za okres ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia
z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis (sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat; karta podatkowa- roczna deklaracja PIT-16A, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, księga przychodów i dochodów oraz inne potwierdzające ww. okres sprawozdania).

Jednocześnie informujemy, że organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów.

Kopie dokumentów pracodawcy składają bez potwierdzenia przez notariusza lub pełnomocnika strony.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy.

 

Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotom gospodarczym działającym:

 

  • w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
  • w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu,
  • w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, w przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,
  • w zakresie działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
  • w sektorze węglowym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002,
  • w zakresie zarobkowego drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, 
  • a także przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz w sytuacji uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych  z zagranicy. 

 

Od 1 września 2012r. zmianie ulegnie także wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, tj.:

1.      w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2.      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zmianami) w § 3a zobowiązuje się pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Krotoszyna o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, celem zaplanowania środków na dofinansowanie kształcenia). Zgłoszenie można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (ul. Kołłątaja 7) oraz w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych ww. Urzędu (Rynek - Ratusz, pok. nr 3).

 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, (Rynek  - Ratusz, pok. nr 3, tel. 62 72 27 473)

ikona daty20-07-2018, 10:53 ikona autoraaa ikona wyświetleń21298
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Komentarze (0)