Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817908
Portal
Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna

 

Uchwałą Nr XXXV/255/2009 z dnia 26 marca 2009 roku Rada Miejska w Krotoszynie udzieliła Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

Rozpatrywaniem wniosków dot. przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych oraz wydawaniem decyzji w powyższej sprawie zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Kobylińskiej 10a.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami stosowne wnioski (dostępne na stronie: www.krotoszyn.pl - MENU: Samorząd - Sprawy, wnioski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych) wydawane będą przez szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół prowadzone przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Dyrektorzy tychże szkół wystawiać będą opinie o własnych uczniach ubiegających się o pomoc materialną. Następnie wnioskodawcy zobowiązani będą złożyć powyższe wnioski w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie.  

Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) dodano w ustawie o systemie oświaty rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”. Pomoc ta ma charakter socjalny albo motywacyjny.
Realizując wymóg ustawowy Rada Miejska Krotoszyna w marcu 2005r. uchwaliła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na którą składają się stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendia motywacyjne tj. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przydzielane są natomiast przez szkołę według zasad określonych w ustawie, począwszy od września 2005r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz bądź wychowanek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności jeśli w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.

Miesięczna wysokość dochodu (dane na rok 2015) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł netto. Zgodnie z ustawą uczeń może  otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 84,80 zł i nie więcej niż 212,00 zł.

Ponadto przypominamy, iż §5 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa formy, w jakich stypendium szkolne może być udzielone. W szczególności obejmują one:
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udział w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę takich jak wyjścia/wyjazdy do kina/teatru, na wycieczki, zielone szkoły itp.;
2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauka języków obcych, zajęcia z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych;
3. pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
- podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, pomoce dydaktyczne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, kasety video, płyty CD),
- zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,
- stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę (strój na basen, spodnie dresowe, bluza dresowa bądź dres, obuwie sportowe – PO 1 sztuce na dziecko),
4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) takich jak dojazdy do szkoły (także jednorazowe bilety), opłaty za internat, wyżywienie itp.
5. Komputer,tablet, monitor, klawiatura, mysz, opłaty za internet

Wydatki, których nie można rozliczać w ramach stypendium szkolnego:
rowery, odtwarzacze DVD, przenośne odtwarzacze MP3, MP4, kurtki, bilety miesięczne - jeśli pobierany jest dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazdy dziecka.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa, urodzenie dziecka, inne szczególne okoliczności).
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składać należy w terminie nie dłuższym nie 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tej formy pomocy.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
e) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.

Zasiłek szkolny (z powodu zdarzenia losowego:utraty pracy, długotrwałej choroby, śmierci członka rodziny lub opiekuna.
Strata materialna w rodzinie w wyniku:
-zdarzenia losowego,
-kradzieży,
-huraganu,
-pożaru.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Druki (PDF):
* Zaświadczenie o zarobkach, wniosek i oświadczenie - stypendia szkolne,
* Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Krotoszyna,
* Zaświadczenie o zarobkach, wniosek - zasiłki szkolne,
* Wniosek o refundację kosztów dowożenia/biletu szkolnego,
* Wniosek i regulamin przyznawania stypendium sportowego

* Wniosek o udzielenie dotacji dla żłobka lub klubu dziecięcego

* Uchwała wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego, 
* Uchwała wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego,


Uchwały dotyczące stypendiów, zasiłków oraz regulaminy:

* Uchwała Nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn


* Uchwała Nr XXXI/256/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

* Uchwała Nr XLII/344/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 23 lutego 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

 

* Uchwała Nr LII/387/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29.06.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

ikona daty06-04-2016, 11:44 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt