Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817909
Portal
Organizacje pozarządowe

 

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn można wyróżnić 80 aktywnie działających organizacji pozarządowych, w tym Uczniowskie Kluby Sportowe. Pozostałe organizacje charakteryzują  się różnorodnością obszarów i form działania. Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy Krotoszyn znajduje się w załączniku obok.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje szereg ważnych i wzajemnie uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze finansowym, jak i tych niestanowiących obciążenia dla gminnego budżetu m.in.:
-udostępnianie istniejącej bazy lokalowej będącej w dyspozycji Urzędu i jednostek organizacyjnych na potrzeby organizacji,
-udostępnianie sprzętu multimedialnego dla potrzeb organizacji (Internet, rzutnik, fax, komputery, telefon),
-inicjowanie i współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
-inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących między innymi pozyskiwania środków, w szczególności z Unii Europejskiej,
-udostępnianie informacji, które wiążą się z zakresem działań organizacji pozarządowych.

 

Miasto i Gmina Krotoszyn od lat wspiera organizacje pozarządowe, które odgrywają coraz większą rolę w sferze zadań publicznych. Organizacje pozarządowe stały się dla gminy partnerem w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców.
Na szczególne wyróżnienie zasługują organizacje, których celem statutowym jest wspieranie osób niepełnosprawnych. Różne formy pomocy proponowane przez te organizacje są często jedynym wsparciem dla dzieci i rodzin osób niepełnosprawnych. Do najistotniejszych działań należy zaliczyć organizację półkolonii letnich, prowadzenie świetlicy rehabilitacyjno- terapeutycznej (działającej przez cały rok szkolny), organizację wycieczek krajoznawczych, akcji kwestowania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizowanie imprez integracyjnych.

Ponadto ważną rolę pełnią organizacje wspierające dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, poprzez następujące działania: organizację wypoczynku letniego i zimowego – stanowiącą dla większości dzieci jedyną możliwość poznawania kraju, organizację świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych, w których dzieci znajdują pomoc psychologiczną, pomoc w nauce oraz posiłki regeneracyjne.
Istotną rolę odgrywają także organizacje, których jedną z form działania jest tworzenie grup wsparcia i samopomocy. Dotyczy to następujących organizacji: Stowarzyszenie „Klub Amazonek”, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Działania te są tym bardziej cenne, że stanowią jedyną formę wsparcia psychicznego, a także pomagają w zmaganiach z chorobami, co ewidentnie przyczynia się do polepszenia rokowań w leczeniu.
Nie sposób pominąć roli, jaką odgrywają działające w Krotoszynie towarzystwa współpracy międzynarodowej. Swą działalnością przyczyniają się do integracji europejskiej, stwarzają możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego zaprzyjaźnionych krajów oraz doskonalenia znajomości języków obcych. Ponad to towarzystwa przyczyniły się do zdobycia przez Krotoszyn zaszczytnych wyróżnień takich jak: Dyplom Rady Europy, Honorową Flagę Rady Europy oraz Honorową Tablicę Rady Europy.

 

Ogromny potencjał, który tkwi w organizacjach pozarządowych wynika ze specyfiki ich działania, polegającej na pracy wolontariuszy. Na terenie gminy Krotoszyn zarejestrowanych jest kilkaset wolontariuszy, chętnych poświęcić swój czas, umiejętności i doświadczenia w pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Co roku Rada Miejska w Krotoszynie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi. Celem głównym programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez społeczne zaangażowanie mieszkańców oraz wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Burmistrz Krotoszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji następujących zadań publicznych Miasta i Gminy Krotoszyn z następujących obszarów działania:
- sport,
- przeciwdziałanie uzależnieniom,
- ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- kultura i integracja europejska,
- ekologia,
- współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi.


Zestawienie poszczególnych lat.

            Liczba dofinansowanych ofert          Przyznana kwota

2012                          81                                     896 400,00
2013                          81                                     929 182,00
2014                          55                                     757 000,00
2015                          56                                     825 000,00
2016                          63                                     928 930,00
2017                          52                                     999 610,00Od 2014 dodatkowo zabezpieczana jest kwota na zadania publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie małych zleceń.

2014 - 91 000 zł
2015 - 111 000 zł
2016 - 85 356 zł - 24 wnioski
2017 - 117 330 zł - 40 wniosków

 

Od 2013 roku realizowane są zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Liczba złożonych ofert w 2013 roku wynosiła 13, a kwota jaka została przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 47.850 zł.

W 2018 r. na w ramach inicjatywy lokalnej zlożono 69 wniosków, gmina przyznala wsparcie 52 organizacjom i grupom nieformalnym na łączną kwotę 130 000 zł. Więcej informacji w zakładce Inicjatywy lokalne.

 

Joanna Woltmann - Pełnomocnik ds. organziacji pozarządowych
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych UM w Krotoszynie

Magdalena Głowienkowska - doradca ds. dotacji
Centrum Koordynacyjno-Informacyjne

 

Najbardziej aktywne organizacje pozarządowe zostały opisane w Bazie Organizacji Pozarządowych, która podzielona jest na obszary działania: Kultura i integracja europejska, Sport, Ochrona zdrowia, Ekologia i współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi, Pomoc społeczna, Turystyka i rekreacja, Edukacja i Obszary wiejskie.

 

ikona daty06-08-2018, 13:55 ikona autoraConcept INTERMEDIA
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Komentarze (0)
Strony w dziale