Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45827423
Portal
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2005-2014

Prace nad dokumentem strategii zostały w Krotoszynie powiązane z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego - podobnego dokumentu o charakterze strategicznym niezbędnego do ubiegania się o fundusze Unii Europejskiej.

 

Dokument strategii nie jest dokumentem zarządzania operacyjnego, który tak jak budżet gminy, musi być wykonany. Jest to plan zamierzeń pokazujący kierunki rozwoju gminy. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników. Na dodatek wyznaczone projekty strategiczne będą zapewne w przyszłości modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne ( np. dostępne fundusze pomocowe), ale zawsze powinny być zbieżne z misją Miasta i Gminy Krotoszyn, która mówi o stwarzaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i innych dziedzin życia lokalnej społeczności przystających do standardów europejskich.

 

Formułowanie strategii zostało poprzedzone sporządzeniem Raportu o Stanie Miasta i Gminy Krotoszyn. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. Zarówno przygotowanie raportu jak i pomniejsze prace nad strategia były merytorycznie wspomagane przez konsultantów Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS).
W trakcie przygotowania strategii przeprowadzono cykl warsztatów i spotkań z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej - pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, radnych, szefów jednostek i instytucji, działających na terenie miasta i gminy. W pierwszej części były one poświęcone podsumowaniu diagnozy stanu miasta i gminy, zaprezentowanej przez konsultantów w podziale na poszczególne aspekty życia. Analiza dotychczas zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno silnych stron gminy Krotoszyn, jak i pewnych braków i problemów, które zostały omówione i uzupełnione w trakcie plenarnej dyskusji. Dzięki temu, w drugiej części prac, na podstawie wyników dotychczasowych prezentacji i dyskusji, zdołano sporządzić wstępną listę „spraw do załatwienia” w mieście i gminie, czyli przedsięwzięć do realizacji w perspektywie następnych kilku lat. W końcowej części prac wspólnie sformułowano hasła do misji miasta i gminy Krotoszyn.

 

Konsultanci dokonali uporządkowania listy „spraw do załatwienia” w grupy o zbliżonej tematyce, tworząc pierwszą wersję układu strategii rozwoju miasta i gminy oraz przygotowali kilka propozycji misji gminy miejsko-wiejskiej Krotoszyn.

 

W czasie kolejnych warsztatów jeszcze raz wspólnie omówiono i zweryfikowano zestawienie silnych stron oraz braków i problemów w mieście i na terenach wiejskich gminy, będące syntetyczną formą podsumowania analizy obecnego stanu Krotoszyna. W kluczowej części prac konsultanci zaproponowali pierwszą wersję struktury strategii, to znaczy „spraw do załatwienia”, uporządkowanych w zestaw celów, programów i projektów strategicznych do realizacji w gminie do 2014 roku. Propozycja ta została omówiona i wzbogacona o nowe kwestie, zgłaszane przez uczestników.
Równolegle w tym samym czasie przeprowadzono otwartą ankietyzację mieszkańców gminy. Jej wyniki dodatkowo wskazały, jakie są kluczowe kierunki rozwoju w oczach jej mieszkańców i jakie elementy są przez nich najbardziej krytycznie oceniane. Na etapie decydowania o kolejności realizacji inwestycji czy innych zadań o charakterze społecznym rezultaty ankietyzacji mogą stanowić dobra podstawę do dyskusji.

 


Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach, strukturą swoją przypomina piramidę, której wierzchołek stanowi misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania:
1. Cele strategiczne
2. Programy strategiczne
3. Projekty strategiczne.

Najważniejszym, wyjściowym elementem jest misja miasta i gminy, która określa, jaki powinien być kierunek rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców społeczności lokalnej.

 

Na podstawie analizy silnych stron oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Krotoszyn, sformułowano następującą deklarację:

 

Miasto i Gmina Krotoszyn zapewnia warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. W oparciu o istniejące zasoby gospodarcze i społeczne tworzy podstawy zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin życia lokalnej społeczności na miarę europejskich standardów.

 

Zrównoważony rozwój miasta i polepszenie warunków bytu mieszkańców gminy ma nastąpić przede wszystkim w oparciu o rozwój funkcji gospodarczych. Rozwój przedsiębiorczości w gminie prowadzi zarówno do zwiększenia możliwości rozwoju infrastruktury i świadczenia usług na rzecz ludności (dzięki większym dochodom budżetu miasta), jak i przyczynia się do większych dochodów indywidualnych gospodarstw domowych, co bezpośrednio przekłada się na poziom życia mieszkańców. Celem społeczności lokalnej jest zapewnienie sobie europejskiego standardu życia.

Co istotne, misja miasta i gminy Krotoszyn dobrze koresponduje z celami strategicznymi ustalonymi w trakcie prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Krotoszyńskiego, które brzmią następująco:
- powiat krotoszyński przyjazny człowiekowi
- zdrowi, wykształceni mieszkańcy źródłem powodzenia wszelkich zamierzeń
- nowoczesna infrastruktura motorem dalszego rozwoju
- rozwój gospodarczy – drobny przemysł i przetwórstwo rolno-spożywcze – szansą stabilizacji poziomu życia mieszkańców powiatu.

 

Następnym po misji poziomem planowania są cele strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju miasta i gminy tam określone, jednocześnie pozwalają na zachowanie jasnego podziału strategii, grupując poszczególne programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji. Z kolei programy strategiczne są „tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działaniami samorządu. Projekty strategiczne to już konkretne zagadnienia, najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu strategii. Projekty te zostały szczegółowo rozpisane. Każdy projekt opatrzono opisem, w którym przedstawiono uzasadnienie jego wyboru i zaliczenia do dokumentu strategii oraz inne ważne dla jego realizacji informacje.

* Syntetyczny spis całej zawartości strategii - format PDF, 1 strona, 66 kB

* Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2005-2014 - format PDF, 66 stron, 644 kB (załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/242/2005)

ikona daty04-09-2012, 23:08 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt