TUTORING W GIMNAZJUM

Dodane przez: admin on Wrzesień, 15 2015

„Jeśli ktoś chce nauczyć Johna matematyki, musi znać matematykę i Johna”

Czym jest tutoring?

Tutoring jest to indywidualna współpraca między uczniem a nauczycielem opierająca się na relacji mistrz-uczeń. Ze strony tutora wymagane jest:

 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • umiejętności fachowe,
 • kompetencje interpersonalne.

Od roku szkolnego 2015/2016 zostanie wprowadzony tutoring rozwojowy w Gimnazjum w Benicach.

Cel programu:

Celem programu jest pomoc uczniowi w jego indywidualnym rozwoju (naukowym i osobistym) oraz zmotywowanie go do stałego doskonalenia. Metoda tutoringu wywodzi się z tradycji angielskiej (Oksford, Cambridge), gdzie przynosi znakomite rezultaty. Istotne są tu osobiste relacje budowane przez: rozmowy, indywidualne spotkania tutora z podopiecznymi, dzielenie się doświadczeniami, a także wzajemne zaufanie.

Praca tutora jest procesem składającym się z czterech wyraźnych etapów:

 • poznania podopiecznego (budowanie dobrych relacji),
 • planowania rozwoju,
 • realizacji planów,
 • oceny rezultatów.

Zakłada się, że tutor pracuje z podopiecznym w trzyletnim cyklu kształcenia. Celem pracy tutora jest rozwój osobowy i naukowy podopiecznego, a dobro podopiecznego jest dla tutora najwyższą wartością.

Być tutorem to „słuchać-wspierać-rozumieć”, czyli:

 • cierpliwe budowanie więzi (rozmowy, spotkania),
 • rozpoznawanie tego, co się dzieje z uczniem,
 • porządkowanie myśli ucznia, nazywanie emocji,
 • pokazywanie konsekwencji i ostrzeganie przed pułapkami,
 • zamiast rozwiązywania problemu – wskazywanie możliwości,
 • pomoc i wsparcie.

Do zadań tutora należy:

 • ułożenie z uczniem planu pracy na semestr w formie spisanej umowy (kontraktu),
 • monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru,
 • cotygodniowe (krótkie) spotkanie z uczniem,
 • tutorial, czyli jedno dłuższe spotkanie w miesiącu (rozmowa tutorska),
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia (minimum raz w semestrze),
 • podsumowanie wraz z uczniem wykonania przez niego planu pracy na koniec każdego semestru, wraz z autoewaluacją ucznia,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji tutorskiej (dziennik z wpisami odbytych cotygodniowych spotkań z uczniem, tutoriali oraz kontaktów z rodzicami ucznia),
 • comiesięczne uczestnictwo w spotkaniach tutorów szkolnych,
 • sprawozdanie i autoewaluacja tutora na koniec każdego semestru.

Czas bezpośredniej pracy z jednym uczniem wynosi około 2 godzin miesięcznie.

Wartość i specyfika tutoringu:

 • odkrywanie potencjału ucznia i praca nad jego wykorzystaniem,
 • motywacja ucznia do myślenia o własnym rozwoju i wspieranie go w jego planowaniu,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem,
 • pomoc w rozwinięciu potrzebnych kompetencji osobistych i naukowych,
 • pomoc w czerpaniu satysfakcji z tego, co uczeń robi,
 • budowanie więzi, wspólnoty szkolnej,
 • wsparcie w poszukiwaniu sensu i celu edukacji.

Cechy wyróżniające tutoring:

 • samodzielność i odpowiedzialność ucznia,
 • uwaga skoncentrowana na konkretnej osobie,
 • integralność – przedmiotem pracy jest rozwój ucznia, w odniesieniu do wartości i celów osobistych,
 • praca na konkretnym doświadczeniu i dzielenie się doświadczeniem,
 • planowy, długotrwały proces i długofalowe rezultaty.

Co tutoring może dać szkole?

Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej, jaką jest tutoring szkoła zyskuje:

 • wzmocnienie systemu rozwijania talentów,
 • skuteczne narzędzie w pracy wychowawczej (tutoring wychowawczy),
 • skuteczne narzędzie w pracy dydaktycznej (tutoring naukowy),
 • ciekawą ścieżkę rozwoju nauczycieli.

Korzyści społeczne, które tutoring może przynieść szkole, to:

 • wzmocnienie systemu rozwijania talentów,
 • wzmocnienie więzi społecznych,
 • wzmocnienie satysfakcji nauczyciela z wykonywanej pracy.

Źródła:

1.Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. Mariusz Budzyński, Piotr Czekierda, Jarosław Traczyński, Zbigniew Zalewski, Agnieszka Zembrzuska, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009

www.tutoring.pl