RADZTWO ZAWODOWE

 W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie obowiązuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy. W centrum działań z zakresu doradztwa zawodowego jest uczeń, który w ramach WSDZ zostanie przygotowany do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej.

 

UCZEŃ WYBIERAJĄC ZAWÓD POWINIEN UWZGLĘDNIĆ :

 WŁASNE ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA, TEMPERAMENT, CHARAKTER, STAN ZDROWIA.

UCZEŃ POWINIEN ZASIĘGNĄĆ OPINII INNYCH OSÓB :

RODZINY, ZNAJOMYCH, SPECJALISTÓW tj ( DORADCY ZAWODOWEGO, PSYCHOLOGA, PEDAGOGA SZKOLNEGO, LEKARZA )

NALEŻY UZYSKAĆ INFORMACJE O :

 ZAWODACH, STANOWISKACH PRACY, MOŻLIWOŚCIACH ZDOBYCIA KWALIFIKACJI ZGODNYCH Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY ORAZ PREDYSPOZYCJAMI ZAWODOWYMI.

Informacje multimedialne z zakresu poradnictwa zawodowego :

 VADEMECUM kierunki kształcenia w placówkach ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego w roku szkolnym 2018/ 2019-

http://www.powiat-krotoszyn.pl/images/panel_right/vademecum_www.pdf

  • Informacje o zawodach

http://doradztwo.ore.edu.pl/wp-content/uploads/%C5%9Acie%C5%BCki-kszta%C5%82cenia.pdf

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

http://www.koweziu.edu.pl/item/1345-koweziu-dla-gimnazjalistow

Porady , konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego – Karolina Wasielewska- wychowawca świetlicy szkolnej, prowadząca w szkole zajęcia z doradztwa zawodowego   Ilona Skrzypczak- pedagog szkolny

 

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI W RAMACH ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

WIZYTY STUDYJNE UCZNIÓW W KROTOSZYŃSKICH FIRMACH

„MAM TALENT”- SZKOLNY KONKURS TALENTÓW

MIEJSKO GMINNE ZAWODY POŻARNICZEMIEJSKO GMINNE ZAWODY POŻARNICZE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Plac Szkolny 19.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest p. Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7

63-700 Krotoszyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów/opiekunów/prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).

4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  1. b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania  i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.

10) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 


19.09.2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie działający w Szkolnym Kole Caritas przeprowadzili akcję charytatywną „Kromka chleba dla sąsiada”. Żywność zbierano w sklepie „Biedronka” przy ulicy Ostrowskiej. Klienci z uśmiechem na twarzy i życzliwością przekazywali dary. Zebrano 3 kosze produktów, które trafią do osób potrzebujących.

ortografia 011Z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji zmierzyli się 9 czerwca przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach szóstej edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego "Król ortografii". Rywalizacja, jak to zazwyczaj bywa w konkursach ortograficznych, polegała na odsłuchaniu i poprawnym zapisaniu tekstu dyktanda.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO